^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

2. říjen - 6. říjen

 Český jazyk Stavba slova. Předložky a předpony / str. 17 - 19 + PS str. 13, 14        Procvičování str. 8
Sloh / pracovní postup / PS str. 12 (+ pracovní činnosti)
Práce s textem, čtení o zvířatech / Hravá Čítanka str. 20 - 26    + PL Putování s praotcem Čechem  
 Matematika Písemné násobení. Písemné dělení jednociferným  dělitelem.   Malá násobilka - kontrolní počítání.
učebnice str. 18 - 23 (výběr), PS str. 8    Hravý početník str. 24
Geo.: Vzájemná poloha přímek v rovině. Kolmice / str. 22    PS str. 8
 Vlastivěda Staré pověsti české         Test / učebnice str. 4 - 14 Zapamatuj si
učebnice str. 15 - 17        PS str. 7, 8                       
 Přírodověda Fotosyntéza. Třídění rostlin a stavba rostlin
učebnice str. 12, 13     PS str. 8 / cv.3, 4           6.10. Houby / zkoušení
 Různé  Cvičení v tělocvičně ... nutné převlečení

25. září - 29. září

 Český jazyk Slova (ne)spisovná, citově zabarvená. Opakování / str. 13 - 15 + PS str. 10 - 12
Sloh / hodina nebude, ředitelské volno       KP / nauka o slově
Práce s textem, plynulé čtení / Hravá Čítanka str. 17 - 19  +  pracovní list Kupec Sámo          
 Matematika Násobení a dělení, písemné počítání          KP / slovní úlohy
učebnice str. 10 - 12, PS str. 6, 7    Hravý početník str. 5, 6
Geo.: Rovnoběžky / str. 17
 Vlastivěda Slovanské osídlení, Sámova říše / zápis do sešitu, četba
učebnice str. 12, 13        PS str. 5, 6         
 Přírodověda Rostliny - společné znaky. Fotosyntéza
učebnice str. 11, 12     PS str. 8 
 Různé 26.9. ... třídnická hodina v 7:25 hodin
28.9. ... Den české státnosti
29.9. ... ředitelské volno

18. září - 22. září

 Český jazyk Slova protikladná, souznačná, souřadná, ... / str. 11, 12 + PS str. 8, 9
Sloh / Vypravování podle osnovy / Hravý sloh str. 4, 5
Práce s textem, plynulé čtení / Hravá Čítanka str. 9 - 16          
 Matematika Více/méně o několik x několikrát. Opakování násobilky. Slovní úlohy.
učebnice str. 5 - 7, PS str. 5, 6        Hravý početník str. 3, 4
Geo.: Různoběžky / str. 9
 Vlastivěda Slovanské osídlení
učebnice str. 11, 12        PS str. 4, 5         TEST
 Přírodověda Rozdělení organizmů. Houby
učebnice str. 9, 10     PS str. 7 
 Různé Vv + Pč ... krabičky na prostorovou tvorbu, barevné papíry, fixy 

11. září - 15. září

 Český jazyk Význam slov, slova jedno/mnohoznačná / učebnice str. 9, 10 + PS str. 6, 7
Sloh / Tvorba osnovy / Hravý sloh str. 2, 3
Pravidla při čtení, zážitkové čtení / Hravá Čítanka str. 6 - 13           
 Matematika Matematické operace, příklady se závorkami. Slovní úlohy
učebnice str. 3, 4, PS str. 3, 4        Hravý početník str. 2 - 4
Geo.: Opakování / uč. str. 2 / 11  a  str. 4 / 15, 16  +  sešit do geometrie
 Vlastivěda Výprava za poznáním / exkurze do Země Keltů

 Přírodověda Příroda živá a neživá
Ekosystémy / učebnice str. 6 - 8       PS str. 4 - 6
 Různé Země Keltů, celodenní exkurze / čtvrtek 7:30 - 13:30 hodin

4. září - 8. září

 Český jazyk Aktivace poznatků, opakování 3. ročníku / učebnice str. 2 - 7 + PS str. 2 - 5    
Sloh / Vyprávění z prázdnin, orientace v textu / PS Čj str. 5
Krátké texty, básně / Hravá Čítanka str. 2 - 5          
 Matematika Opakování osvojených matematických operací, vlastnosti sčítání
učebnice str. 3, 4, PS str. 1, 2     Hravý početník str. 1
Geo.: aktivace pojmů v geometrii
 Vlastivěda Lidé a čas, malá kapitola o čase
učebnice str. 3   PS str. 2 + sešit
 Přírodověda Seznámení s učivem, opakování učiva z nižších ročníků
Příroda a lidé / učebnice str. 4, 5       PS str. 3, 4
 Různé Angličtina - každá skupina nalezne informace u své vyučující v Team´s
Tělocvik bude na hřišti / nutné převlečení a sportovní obuv

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail